MENU

2. Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172)

 • Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi Kawasan Pentadbirannya.
 • Mengatur, Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya.
 • Mengusaha, Membantu dan Menggalakkan Pemungutan, Penyelenggaraan Dan Penyiaran Perangkaan, Buletin dan Monograf dan Lain-lain Yang Berhubung Dengan Perancangan Bandar dan Desa, dan Methodologinya.
 • Melaksanakan Apa-apa Tugas Lain Yang Dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri.
   

3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

 • Meluluskan Pelan Bangunan.
 • Mengawal Untuk Memastikan Kerja-kerja Tanah Yang Dilaksanakan Mengikut Kehendak-kehendak Yang Ditetapkan.
 • Memastikan Pembinaan Sesuatu Bangunan Adalah Mengikut Pelan Yang Diluluskan.
 • Memastikan Penggunaan Sesuatu Bangunan Adalah Seperti Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Mengawal Penggunaan Bahan-bahan Mudah Terbakar Dalam Pembinaan Sesuatu Bangunan.
 • Penyediaan Infrastruktur Untuk Sesuatu Pemajuan.
 • Kawalan Ke Atas Bangunan Yang Berada Di Dalam Keadaan Bahaya.
 • Pemeriksaan Berjadual Ke Atas Bangunan-bangunan Yang Sudah Siap.
 • Mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO).